කවද්ද දුමින්ද සිල්වා එළියට එන්නෙ ? අපි බලාගෙන ඉන්නවා – පොහොට්ටුවේ තරුණ සංගමය

මරණීය දණ්ඩනය නියම වී සිටින හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා මහතා නිදහස් වන්නේ කවදාද,...

කර්මාන්ත පිහිටුවීම සඳහා ප්‍රාදේශීය කර්මාන්තපුර 09 කින් ඉඩම් කොටස් 16ක් ආයෝජකයින් වෙත

ප්‍රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා කමිටු සහ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ව්‍යාපෘති ඇගයීම් කමිටුව විසින් නාලන්ද (මාතලේ), බටඅත,...