දේශීය ආදායම් පරිගණක පද්ධතියේ තදබදය හේතුවෙන් ­ආදායම් වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි වූවන් දඩවලින් නිදහස්

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක පද්ධතියේ ඇති වූ තදබදය හේතුවෙන් ආදායම් වාර්තා නියමිත දිනට ඉදිරිපත්...