කොමර්ෂල් බැංකුව ‘කෘෂි රන් ණය’ මගින් මෙරට අඩුම රන් ණය උකස් පොලිය පිරිනමයි

කෘෂි කාර්මික සහ ඒ ආශ‍්‍රිත කටයුතුවල යෙදෙන පුද්ගලයින්ට තවදුරටත් සහන සැලසීම වෙනුවෙන් කොමර්ෂල් බැංකුව...