‘කුප්පි ලාම්පු‘ ප්‍රකාශය නිසා සමාජයේ දැඩි විවේචනයට ලක් වු විදුලිබල මණ්ඩලයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඉල්ලා අස්වෙයි (වීඩියෝ)

‘කුප්පි ලාම්පු‘ ප්‍රකාශය නිසා සමාජයේ දැඩි විවේචනයට ලක් වු විදුලිබල මණ්ඩලයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඉල්ලා අස්වෙයි (වීඩියෝ)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නොයෙල් ප්‍රියන්ත මහතා එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බව...