සම්පායෝට ඇප

සම්පායෝට ඇප

මීගමුව බන්ධනාගාරයේ හිටපු අධිකාරී අනුරුද්ධ සම්පායෝ සහ තවත් ජේලර් වරු ති දෙනෙකුට මීගමුව මහෙස්ත්‍රාත්...