බස්නාහිර පළාතේ මත්ද්‍රව්‍යයට ඇබ්බැහි වූ පොලිස් නිළධාරීන්ගේ ලැයිස්තුවක්

බස්නාහිර පළාත තුළ රාජකාරී කරන, මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතාව සදහා ඇබ්බැහි වූ පොලිස් නිළධාරීන් තිස් හත්...
උදය ගම්මන්පිල රජය දුෂිතයි කියලා තියෙනවා නම් ආණ්ඩුව ඇතුළේ සිටිය නොහැකියි. – අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ

උදය ගම්මන්පිල රජය දුෂිතයි කියලා තියෙනවා නම් ආණ්ඩුව ඇතුළේ සිටිය නොහැකියි. – අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ

උදය ගම්මන්පිල ඇමැතිවරයා රජය විවේචනය කරලා, මේ රජය දුෂිතයි කියලා, ඒ දුෂිතයි කියපු ආණ්ඩුව...