බින්දුවට දැවී ගිය කෝපය දොරට තඩිබාමින් විනය විරෝධි ලෙස හැසිරුණු කුසල් මෙන්ඩිස්ට වැඩ වරදින ලකුණු

බින්දුවට දැවී ගිය කෝපය දොරට තඩිබාමින් විනය විරෝධි ලෙස හැසිරුණු කුසල් මෙන්ඩිස්ට වැඩ වරදින ලකුණු

අන්තර් සමාජ එක්දින තරගාවලියේ එස්.එස්.සී ක්‍රීඩා සමාජය සහ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජ අතර බ්ලූම්ෆීල්ඩ් පිටියේ...