මට තියෙන්නෙත් ආයතන දෙකයි : ඒත් කැලෑ කැපිල්ල ගැන අහන්නේ මගෙන්.. මමත් අසරණ වෙලා ඉන්නේ

තමා පරිසර අමාත්‍යවරයා වුවද තමා යටතේ තිබෙන්නේ ආයතන දෙකක් බව පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර...