රුපියල් හත්සීයක් දෙන්න බැරිව ප්‍රසන්න රණවීර ගුවන්තොටුපොළ සුළු සේවකයෙක්ට පහර දෙයි

රුපියල් හත්සීයක් දෙන්න බැරිව ප්‍රසන්න රණවීර ගුවන්තොටුපොළ සුළු සේවකයෙක්ට පහර දෙයි

විදේස් ගතව සිටින තම පුත්‍රයා බැලීමට සිය බිරිඳ ගුවන් තොටුපලට ඇරළවීමට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න...