රාජ්‍ය අමාත්‍ය කබ්රාල් ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ගෙවීමේ හැකියාව පිළිබඳ අනවශ්‍ය බිය දුරු කරයි

පහත දැක්වෙන්නේ 2020 ඔක්තෝබර් 31 වන දින, මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය...
ජනපතිගේ නියමයෙන් සිංහරාජ රක්ෂිතය හරහා ඉදිවෙන”කොන්ක්‍රීට් මාර්ගය” හේතුවෙන් සිංහරාජය ලෝක උරුම ලැයිස්තුවෙන් ඉවතට

ජනපතිගේ නියමයෙන් සිංහරාජ රක්ෂිතය හරහා ඉදිවෙන”කොන්ක්‍රීට් මාර්ගය” හේතුවෙන් සිංහරාජය ලෝක උරුම ලැයිස්තුවෙන් ඉවතට

ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නියමයෙන් සිංහරාජ රක්ෂිතය හරහා සිංහරාජය සහ ලංකාගම මාර්ගය ඉදිකිරීම හේතවෙන් සිංහරාජය...