අමුද්‍රව්‍ය ලෙස තවදුරටත් රබර් ආනයනය කිරීම වැළැක්වීමට සුදුසු පියවර ගන්නැයි ජනාධිපතිට වාර්තාවක් – මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සියඹලාපිටිය

ප්‍රමාණය ඉක්මවා අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස රබර් ආනයනය පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා පත් කළ කමිටුව මගින්...