අලුත් අවුරුදු ගීතයක් විකෘති කර සමාජ මාධ්‍යට දැමූ ‘ඔකපතන‘ ඇඩිමින්වරුන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරයි.

අලුත් අවුරුදු ගීතයක් විකෘති කර සමාජ මාධ්‍යට දැමූ ‘ඔකපතන‘ ඇඩිමින්වරුන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරයි.

අලුත් අවුරුදු ගීතයක් විකෘති කර සමාජ මාධ්‍යට මුදා හැරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වහාම විමර්ශනයක් පවත්වන...

බැඳුම්කර හිමියන් සමඟ සාකච්ඡා සාධනීයයි. තවත් කරුණු දෙකක් ගැන දෙපාර්ශවය එකඟතාවයකට එළඹෙයි – සාගල රත්නායක

විදෙස් ණය ප්‍රතිව්‍යූහගතකරණය සම්බන්ධයෙන් පසුගිය මාර්තු මාසයේ අවසාන භාගයේ දී, ශ්‍රී ලංකා රජය සහ...