“බැංකු පද්ධතියට ජනපති රනිල් කරන තර්ජනය උමතුවක්” – අනුර කුමාර දිසානායක (වීඩියෝ)

තමන්ගේ පදයට නර්තනයේ නොයෙදෙන සෑම ක්ෂේත්‍රයකට ම ජනාධිපති රනිල් උමතුවෙන් තර්ජනය කරමින් සිටින බව...