කොමර්ෂල් බැංකුව ‘Send Money’ මුදල් හුවමාරු පහසුකම හඳුන්වා දෙමින් Q+ ගෙවීමේ ඇප් පහසුකම වැඩි දියුණු කරයි

කොමර්ෂල් බැංකුවේ තවත් අති නවීන සේවාවක් වන ඉහළම තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් Q+ ගෙවීමේ ඇප් පහසුකම...