හිටපු CID ලොක්කා ශානි අබේසේකර මුදා හරින්නැයි, වැලිකඩ අධිකාරීට අධිකරණයෙන් නියෝග

හිටපු CID ලොක්කා ශානි අබේසේකර මුදා හරින්නැයි, වැලිකඩ අධිකාරීට අධිකරණයෙන් නියෝග

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂක ශානි අබේසේකර සහ ඇඹිලිපිටිය පොලීසියට අනියුක්තව සේවය කළ උප...
“ලියුමේ තිබ්බ මතයේ අදටත් ඉන්නවා.” – ගම්මන්පිලට ඉල්ලා අස්වෙන්න කිවූ සාගර කාරියවසම් අදත් තප්පුලයි

“ලියුමේ තිබ්බ මතයේ අදටත් ඉන්නවා.” – ගම්මන්පිලට ඉල්ලා අස්වෙන්න කිවූ සාගර කාරියවසම් අදත් තප්පුලයි

ඉන්දන මිල සම්බන්ධයෙන් තමා නිකුත් කරන ලද ලිපියේ සඳහන් මතයේ තවමත් තමන් සහ පක්ෂය...