සැමියා පදමට මත් වී නිදි අතරේ මවක් දරුවන් පස් දෙනා කැලේ දමා අසම්මත පෙම සමග ගිහින්. දින දෙකක් දරුවන් හාමතේ

සැමියා පදමට මත් වී නිදි අතරේ මවක් දරුවන් පස් දෙනා කැලේ දමා අසම්මත පෙම සමග ගිහින්. දින දෙකක් දරුවන් හාමතේ

වාරියපොළ අඹකඩවර ප්‍රදේශයේ පස්දරු මවක තම දරුවන් පස් දෙනා කැලෑවක අතරමං කර අනියම් සැමියකු...