කෙවින්කෙයා ලංකා සමාගම සම්පූර්ණයෙන් ස්වභාවික අන්තර්ගතයන් මුසු කරගත් නව මීරා ෆේස්වොෂ් ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙයි

පාරිභෝගික නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්තයෙක් වන කෙවින්කෙයා සමාගම විසින් සිය මීරා (Meera) සන්නාමය යටතේ තවත්...