වියපත් භික්ෂූන් 68ක් වැඩවසන ගිලන් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානයක විදුලිය කපයි… වතුරවත් නෑ… භික්ෂූන් 03 නමක් අපවත් වෙලා…

වියපත් භික්ෂූන් 68ක් වැඩවසන ගිලන් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානයක විදුලිය කපයි… වතුරවත් නෑ… භික්ෂූන් 03 නමක් අපවත් වෙලා…

ගිලන් වූ භික්ෂූන් 68 දෙනෙකු වැඩ වාසය කරන හංවැල්ල, කළුඅග්ගල, ගිරා ඉඹුල ප්‍රදේශයේ පිහිටි...