“ඩිජිටල් බෙදීම සමනය කරමින් කිසිදු දරුවෙකු අතහැර නොයන බවට සහතික කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉලක්කයයි” – අමාත්‍ය අලි සබ්රි

ශ්‍රී ලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය සහ නියෝජිත කණ්ඩායමේ ප්‍රධානී ගරු එම්. අලි සබ්රි මහතා...