රාජ්‍ය ව්‍යාපාර 09 ක් මුල් අදියරේදී විකිණීමට ආණ්ඩුව තීරණය කරයි..! ටෙලිකොම්, ලංකා හොස්පිට්ල්ස්, රක්ෂණය, ලිට්රෝ ගෑස්, හිල්ටන් ඒ අතර

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ලබා ගත් විස්තීර්ණ ණය පහසුකමට අදාළ එකඟතාවන්ට අනුව ප්‍රතිව්‍යූහගතකරණයට ලක් කිරීමට...