මැතිවරණ කල් දමන රටක ප්‍රතිරූපය උත්සව තබා ගොඩ නැගිය හැකි ද? – පැෆරල් සංවිධානය ප්‍රශ්ණ කරයි

පවතින තත්ත්වය තුළ අවුරුදු දෙකකට වැඩි කාලයක් මැතිවරණ කල්යෑමේ අවදානමක් ඇති බැවින් පාර්ලිමේන්තුව සතු...