අගමැති මහින්ද පොහොට්ටුවේ ලේකම්ගෙ කණ අතගායි..! ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම අපේ ආණ්ඩුවේ වැඩක් – අගමැති

මේ මොහොතේ ඉන්ධන මිල ඉහල දමුවේ වෙනත් විකල්පයක් නැති නිසා යිය ද පවසන අමාත්‍යවරයා...

ඉන්ධන මිල වැඩි කලේ මූල්‍ය ස්ථාවරත්වයට බලපෑමක් ඇතිවීම වැළැක්වීමට – කබ්රාල්

ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කළේ රටේ මූල්‍ය ස්ථාවරත්වයට බලපෑමක් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා යැයි මුදල් රාජ්‍ය...