ෂාෆ්ටර් ඝාතනය සිද්ධිය වූ අවස්ථාවේ වාහනය ලඟ සිට පලාගිය කෙට්ටු උස පුද්ගලයා හඳුනා ගැනීමට පරීක්ෂණ

ව්‍යාපාර නායක දිනේෂ් ෂාෆ්ටර් බොරැල්ල පොදු සුසාන භූමිය තුළ ඝාතනයට වූ බවට සැක කරන...