ඩොලර් නැතිව තිබියදී අගමැතිගේ පුද්ගලික ගුවන් යානයේ තිරුපති ගමනට මිලියන 32ක් වියදම් කරලා – ජවිපෙ වසන්ත සමරසිංහ

රටේ ජනතාව ආහාර හිඟයෙන් පීඩා විඳිමින් සිටියදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා ගුවන් යානා කුලියට ගෙන තිරුපති වඳින්න...