රියැදුරා බස් එකෙන් එළියට වීසිවෙලා… මගියෙක්ගෙ දක්ෂකම නිසා බස් එකේ හිටපු පනහකගෙ ජීවිත අනූ නමයෙන් බේරෙයි.

ඉකුත් 26 වැනිදා දහවල් මහියංගනය සිට මහනුවර දක්වා ධාවනය වෙමින් තිබූ බස් රථයක රියැදුරු...

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආහාර අනාරක්ෂිතතාව අඩු වෙයි. නිශ්චිත කලාප වල ආහාර අනාරක්ෂිතතාව තවදුරටත් – FAO සහ WFP

2022 වර්ෂයට සාපේක්ෂව, ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහණයෙන් ඇස්තමේන්තුගත සියයට 17ක පිරිසක් මධ්‍යස්ථ උග්‍ර ආහාර අනාරක්ෂිතතාවය...