ඩඩ්ලිලට වී මිල වැඩි කරන්න බෑ – මහින්දානන්ද..! ඩඩ්ලි කරපු වැඩේ හරි – පොහොට්ටු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර

වී මිල තීන්දු කරන්නේ මහාපරිමාණ මෝල් හිමියන් විසින් නොව රජය විසින් බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය...