හික්කඩුවේ පැවැත්වෙන ජාත්‍යාන්තර ශේණිගත කිරීමේ චෙස් තරගාවලියක ක්‍රීඩකයන්ට දුන් ආහාර විෂ වෙයි

හික්කඩුවේ පැවැත්වෙන ජාත්‍යාන්තර ශේණිගත කිරීමේ චෙස් තරගාවලියක ක්‍රීඩකයන්ට දුන් ආහාර විෂ වෙයි

හික්කඩුවේ හෝටලයක පැවැත්වෙන ජාත්‍යාන්තර ශේණිගත කිරීමේ චෙස් තරගාවලියකට සහභාගී වෙමින් සිටින දෙස් විදෙස් චෙස්...

ඩයලොග් ආසිආටා ආසියා පැසිෆික් කලාපය සඳහා වූ Forrester’s Customer-obsesed Enterprise සම්මානය හිමිකර ගනී

ඩයලොග් ආසිආටා පීඑල්සී සමාගම ආසියා පැසිෆික් කලාපය සඳහා වූ Customer-obsessed Enterprise Award සම්මානය දිනාගැනීමට...