2022 විශිෂ්ට කළමනාකරුවන්ගේ සම්මාන උළෙලේදී Allianz Lanka සහ එහි සුවිශේෂී නායකයින් අඛණ්ඩව 5 වැනි වරටත් ඇගයීමට ලක් විය

Colombo Leadership Academy (CLA) විසින් සංවිධානය කරන ලද 2022 වර්ෂයට නියමිත විශිෂ්ට කළමනාකරුවන්ගේ සම්මාන...
තමන්ගේ ආයෝජකයෙක් බව පවසමින් ඇමති අරුන්දික ආගමන විගමන පාලකට බලපෑම් කර රට ඇතුළට ගත් හොර පාස්පෝට් චීනා චීන රජයේ වරෙන්තු පිට සිටි නමගිය අපරාධකරුවෙක්

තමන්ගේ ආයෝජකයෙක් බව පවසමින් ඇමති අරුන්දික ආගමන විගමන පාලකට බලපෑම් කර රට ඇතුළට ගත් හොර පාස්පෝට් චීනා චීන රජයේ වරෙන්තු පිට සිටි නමගිය අපරාධකරුවෙක්

ගිනි රාජ්‍යයේ ව්‍යාජ ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයකින් මේ රටට ඇතුළුවීමට තැත් කර ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට ...