ආර්ථිකයට දායකත්වයක් දක්වන සතුන් ගැන සංගණනයක් කරන්නැයි කෘෂිකර්ම ඇමතිගෙන් උපදෙස්

ආර්ථිකයට දායකත්වයක් දක්වන සතුන් ගැන සංගණනයක් කරන්නැයි කෘෂිකර්ම ඇමතිගෙන් උපදෙස්

රටෙි ආර්ථිකයට දායකත්වයක් දක්වන සතුන් පිළිබඳ සංගණනයක් කරන්නැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා සත්ත්ව...
සෞභාග්‍යයේ දැක්මේ ප්‍රතිපත්ති අනුව අනුගත වෙන්න බැරිනම් ඉවත්වෙන්න – පොහොට්ටුවේ මහලේකම් දන්වයි

සෞභාග්‍යයේ දැක්මේ ප්‍රතිපත්ති අනුව අනුගත වෙන්න බැරිනම් ඉවත්වෙන්න – පොහොට්ටුවේ මහලේකම් දන්වයි

සන්ධානයක් ලෙස ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව කටයුතු කළ නොහැකි නම් ඉන් ඉවත්විය යුතු බව ශ්‍රී...

‘ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකට එරෙහිව රටේ විකල්ප බලවේගයක් බිහිවීම වළක්වන්න බෑ’ – පොහොට්ටු මන්ත්‍රී අනුර ප්‍රියදර්ශන

ආණ්ඩුවේ ආර්ථික උපාය මාර්ග  අසාර්ථක බවත් මේ ආකාරයට ගියහොත් ප්‍රධාන කදවුරු දෙකට එරෙහිව රටේ විකල්ප බලවේගයක්  බිහිවීම...