බොරතෙල් ටෙන්ඩරය දුන්නේ නයිජීරියාවේ ඉදිකිරීම් සමාගමකට. මහාපරිමාණයේ හොරකමක් – කබීර් හෂීම්

පසුගිය ජූලි මාසයේ දී මෙරටට බොරතෙල් ආනයනය කිරීම සඳහා වන බොරතල් බැරල් මිලියන 6.3...

ඩිජිටල් ගනුදෙනු රට පුරා ප්‍රවර්ධනය කරන LANKAQRදීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහන මෙවර SDB බැංකුවේ සංවිධානයෙන් තංගල්ලේදී පැවැත්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් දියත් කරන ලද LANKAQR දීප ව්‍යාප්ත ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන පසුගිය...