2022 තිරසාර වෙළඳාම සඳහා ලෝක වෙළඳ ප්‍රවර්ධන අනුශුරතා සම්මානය ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයට

ජාත්‍යන්තරව සිය නිපුණතාවය සහ විශිෂ්ටත්වය පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය (EDB) අපනයන...