ශ්‍රී ලංකා පදනම ආයතනය ව්‍යාපෘතියකට ලක්ෂ 11ක් කාබාසිනියා කරලා

ශ්‍රී ලංකා පදනම ආයතනය ව්‍යාපෘතියකට ලක්ෂ 11ක් කාබාසිනියා කරලා

ශ්‍රී ලංකා පදනම ආයතනය චිත්‍රාගාරයක් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් අතරමඟ නවතා දැමීමෙන් එම ව්‍යාපෘතියේ උපදේශක ගාස්තු...
අලි සබ්‍රිගේ “බහු විවාහ” Zoom මීටීම මැද්දෙන් අසභ්‍ය වීඩියෝ-ඡායාරූප දර්ශනය වෙයි.

අලි සබ්‍රිගේ “බහු විවාහ” Zoom මීටීම මැද්දෙන් අසභ්‍ය වීඩියෝ-ඡායාරූප දර්ශනය වෙයි.

මුස්ලිම් පුරුෂයින්ට කාන්තාවන් කිහිප දෙනෙකු ලබාගත හැකි වන පරිදි “බහු විවාහ” අයිතිය තබා ගැනීම...