බ්‍රසීලයේ විශාලතම සාප්පු සංකීර්ණයක දී ශ්‍රී ලංකා වෙළෙඳ හා සංචාරක ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක්

බ්‍රසීලයේ විශාලතම සාප්පු සංකීර්ණයක දී ශ්‍රී ලංකා වෙළෙඳ හා සංචාරක ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක්

බ්‍රසීලයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය බ්‍රසීලයේ ස්ථාපිත සාප්පු සංකීර්ණ ජාලයක් වන’පාඩියෝ බ්‍රසීල්’ සමඟ එක්ව...