කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ ලේකම්ට ගෙදර යන්න වුණු කතාව පේරාදෙණි – ජ’පුර කෘෂි මහාචාර්යවරු තහවුරු කරයි..!

ආහාර හිඟයක් අනිවාර්ය බව පේරාදෙණිය කෘෂිකර්ම විද්‍යා පීඨයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය බුද්ධි මාරඹේ පවසයි. ඔහු...