ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රාසජනක හා ක්‍රීඩා සංචාරක කර්මාන්තය ජෝර්දානය තුළ ප්‍රවර්ධනය කෙරේ

ජෝර්දානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ක්‍රියාත්මක කරන ආර්ථික රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මුලපිරීම්වල අංගයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ...