මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කළ බවට සැක යාත්‍රාවක් ගාලු මුහුදේදී නාවික හමුදා භාරයට

මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කළ බවට සැක යාත්‍රාවක් ගාලු මුහුදේදී නාවික හමුදා භාරයට

පුද්ගලයින් 5දෙනෙකු සමඟ ගාල්ල ධිවර වරාය ආසන්න මුහුදේ ගමන් කළ යාත්‍රාවක් නාවික හමුදා භාරයට...