අයවැය පිළිබඳ රජයේ මුදල් කමිටුවේ දෙවන ව‍ාර්තාව හෙට පාර්ලිමේන්තුවට

අයවැය යෝජනාවලිය පිළිබඳව රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ දෙවන වාර්තාව හෙට (02) පාර්ලිමේන්තුව‍ට ඉදිරිපත්...