පරිසර ආරක්ෂණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති කැපවීම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ ඇගැයීමට ලක්වෙයි

දේශගුණික විපර්යාසයන්ගේ බලපෑම් පිළිබඳව කටයුතු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ගත් පියවර සහ පරිසර ආරක්ෂණය...

පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමෙහි ව්‍යාපාර කටයුතු අත්හිටුවීම තවත් මාස 06කට දීර්ඝ කෙරේ

ලියාපදිංචි ස්කන්ධ හා සුරැකුම්පත් ආඥාපනත හා දේශීය භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ආඥාපනත යටතේ නිකුත් කරන ලද...