ළමුන්ට පොලිතින් කැවු විදුහල්පතිවරයා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරයි

ළමුන්ට පොලිතින් කැවු විදුහල්පතිවරයා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරයි

ගම්පොල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය යටතේ පාලනය වන නාවලපිටිය රඹුක්පිටිය මධ්‍යම මහා විද්‍යාලයේ ළමුන් පස්දෙනෙකුට...