මස්කෙළිය තේ අපනයනකරුවෝ, තේ තැරැව්කාර සමාගමක 11.84% ක කොටස් අයිතිය තහවුරු කර ගනිති

මස්කෙළිය තේ අපනයනකරුවෝ, තේ තැරැව්කාර සමාගමක 11.84% ක කොටස් අයිතිය තහවුරු කර ගනිති

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම තේ තැරැව්කාර සමාගමක් වන ඒෂියා සියැක කොමඩිටීස් හි කොටස් ප්‍රාග්ධනයෙන් 11.84%...