ක්ෂේත‍්‍රය විනාශ වීම වැළැක්වීම සඳහා වහාම පියවර ගන්නා ලෙස වැවිලිකරුවන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටියි

කලාපීය වැවිලි සමාගම්වලට (RPCs) අවශ්‍ය ඉන්ධන ප‍්‍රමාණය වෙන් කිරීමට රජය අපොහොසත් වීම, අඛණ්ඩව විදුලිය...