සහල්, පාන්, කිරිපිටි, විදුලිය, ගෑස්, බස් ගාස්තු, ඉන්ධන සියල්ල මිල ඉහළට. කොළඹ උද්ධමනය යළිත් වැඩිවෙයි

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි (කො.පා.මි.ද., 2013=100)1 වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය වෙනස මගින් මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය,...