දෙකෝටි 94 ලක්ෂයක මුදලක් වැයකල ලිත් නඩුවෙනුත් බැසිල් නිදහස්

2015 වසරේ පැවති ජනාධිපතිවරණය සමයේ ඡන්ද දායකයින් පෙළඹවීමේ අරමුණින් දිවිනැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් රුපියල්...