මහර බන්ධනාගාරයේ සිද්ධිය කුමන්ත්‍රණයක්…! විමල් මත් පෙත්තක් ගැනත් කියයි (වීඩියෝ)

බන්ධනාගරයන් තුල ගැටුම්කාරී තත්ත්වය ඇතිවී තිබීමට ප්‍රධාන හේතුව සංවිධානාත්මක රැඳවියන් පිරිසක් විසින් බන්ධනාගාරය තුල...

ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දුනීසියාව අතර අවබෝධතා ගිවිසුම ක්‍රියාවට නංවන්න පියවර

සාම්ප්‍රදායික කාර්මික සහයෝගීතාව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ශිල්ප සභාව හා ඉන්දුනීසියාවේ කුඩා හා මධ්‍ය...