ලෝක උරුමයක් වූ හෝර්ටන් තැන්නටත් අලුත් පාරක්..! ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක දේශීය ජෛව විවිධත්වය වැඩිම කලාපය විනාශයි.

ලෝක උරුමයක් වූ හෝර්ටන් තැන්නටත් අලුත් පාරක්..! ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක දේශීය ජෛව විවිධත්වය වැඩිම කලාපය විනාශයි.

ලෝක උරුමයක් වූ හෝර්ටන් තැන්න ජාතික වනෝද්‍යානයට පිවිසීම සඳහා සංචාරකයන් වෙනුවෙන් තවත් මාර්ගයක් විවෘත...