ගිවිසුම වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වෙයි… පක්ෂව ඡන්ද 120යි විරුද්ධව ඡන්ද 25යි.. සජිත්ගේ සජබ ඡන්දය නොදී සිටින විට සජබ ෆවුසී ආණ්ඩුවට එක්වෙයි (වීඩියෝ)

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විස්තීර්ණ අරමුදල් පහසුකම යටතේ වූ සැකසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා...