සතියක් තුළ කොටස් වෙළෙඳපොළේ 5% ක වර්ධනයක්. අඛණ්ඩව සිව්වන දිනයටත් දෛනික පිරිවැටුම රු. බිලියන 3 ඉක්මවයි

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අද දිනයේ ගනුදෙනු අවසානයේ දී දෛනික පිරිවැටුම රු. බිලියන 3.54 ක්...