ඇමරිකාවෙන් නිවේදනයක්. වරාය නගරය ඉදිකරන සමාගම ඇතුළු 24කට සම්බාධක පනවයි

ඇමරිකාවෙන් නිවේදනයක්. වරාය නගරය ඉදිකරන සමාගම ඇතුළු 24කට සම්බාධක පනවයි

දකුණු චීන මුහුදේ ආරවුලට තුඩු දී ඇති ප්‍රත්‍යන්තර ස්ථානය සිදුකෙරෙන මහාපරිමාණ ගොඩකිරීම්, ඉදිකිරම් හෝ...