සෙලින්කෝ ලයිෆ් සිය ‘ෆැමිලි සවාරි’ ජයග‍්‍රාහකයින්ට මුදල් ත්‍යාග ලබාදීම අරඹයි

සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගම සිය ‘ෆැමිලි සවාරි’ වැඩසටහන යටතේ ලබාදෙන ත්‍යාග වලින් ජයග‍්‍රාහකයින්ට ලබාදෙන ප‍්‍රතිලාභය...