සියැට් කැළණි නිෂ්පාදනය වර්ධනය කිරීම හමුවේ දේශීය රබර් කර්මාන්තයේ ආදායම් ඉහළට

සැප්තැම්බර් මාසයේ රබර් මිලදීගැනීම් වලින් පමණක් දේශීය නිෂ්පාදකයින්ට රුපියල් මිලියන 150 ක ආදායමක් ටයර්...

සතියක් තුළ කොටස් වෙළෙඳපොළේ 5% ක වර්ධනයක්. අඛණ්ඩව සිව්වන දිනයටත් දෛනික පිරිවැටුම රු. බිලියන 3 ඉක්මවයි

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අද දිනයේ ගනුදෙනු අවසානයේ දී දෛනික පිරිවැටුම රු. බිලියන 3.54 ක්...