මිලියන 37,000 ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක්

රුපියල් මිලියන 37,000ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් ලබන 30 වැනි දා පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කටයුතු යොදා තිබේ.

එදින පෙරවරු 11.00 දක්වා ඒ සඳහා ලංසු ඉදිරිපත් කළ හැකියි.

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය සඳහා වන ගෙවීම් ජූලි මස 02 වැනි දා ගෙවිය යුතු බව මහ බැංකුව සඳහන් කළේ ය.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka