කැබිනට්ටුවේ ලොකු වෙනසක්: කැබිනට් ඇමැතීන්ගේ බලතල රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන්ටත් - නව අමාත්‍යංශ ගණනාවක්

කැබිනට්ටුවේ ලොකු වෙනසක්: කැබිනට් ඇමැතීන්ගේ බලතල රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන්ටත් – නව අමාත්‍යංශ ගණනාවක්

ඉදිරි මහ මැතිවරණයෙන් පසු අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත් කිරීමේදී මෙරට කැබිනට් ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට කැබිනට්...