පොලී අනුපාත අඩුකරන්න බැංකුවලට බලපෑම් කරනවා – මහ බැංකු ජ්‍යෙ.නි. අධිපති කියයි

මහ බැංකු ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික අඩුවීමට සාපෙක්ෂව වෙළෙඳපොළ ණය පොලී අනුපාතික පහළ නොයෑම සම්බන්ධයෙන්...