ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් ව්‍යාපාර සඳහා රුපියල් බිලියන 60ක් කාරක ප්‍රාග්ධන ණය ලෙස අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් ව්‍යාපාර සඳහා රුපියල් බිලියන 60ක් කාරක ප්‍රාග්ධන ණය ලෙස අනුමත කරයි

2020 ජූලි 10 දිනෙන් අවසන් වූ සතිය තුළ දී නව ණය අයදුම්පත් 2,066ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 6,978ක මුදල් ප්‍රමාණයක් අනුමත කිරීමත් සමඟ 2020 ජූලි මස 10 වන දින වන විට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් “සෞභාග්‍යා කොවිඩ්-19 පුනරුද ණය සහන” පහසුකම යටතේ ව්‍යාපාර 22,306ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 60,250ක මුදල් ප්‍රමාණයක් අනුමත කරන ලදී. 2020 ජූලි මස 09 වන දින වන විට දී බලපත්‍රලාභී බැංකු විසින් ව්‍යාපාර 13,333ක් අතරේ රුපියල් මිලියන 30,528ක මුදල් ප්‍රමාණයක්  මුදා හැර තිබුණි. 

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, රජය හා එක්ව කොවිඩ්-19 වසංගතය හේතුවෙන් දැඩි ලෙස පීඩාවට පත් වූ ව්‍යාපාර සඳහා බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු හරහා සියයට හතරක (4%) වාර්ෂික පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ කාරක ප්‍රාග්ධන ණය පහසුකම් සැපයීමට, “සෞභාග්‍යා කොවිඩ්-19 පුනරුද ණය සහන” යෝජනා ක්‍රමය හඳුන්වා දුන් අතර, එය රටෙහි ආර්ථික කටයුතු නැවත නඟා සිටුවීමට ඉවහල් වනු ඇත. වාර්ෂික පිරිවැටුම රුපියල් බිලියනයට වඩා අඩු ස්වයං රැකියා සහ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර ඇතුළු කොවිඩ්-19 වසංගතය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් වූ ඕනෑම ව්‍යාපාරයක්  සඳහා මෙම යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ණය සහන ලබා ගත හැකිය. මෙම රුපියල් බිලියනයක වාර්ෂික පිරිවැටුමේ සීමාව සංචාරක, අපනයන සහ ඒ ආශ්‍රිත සේවාවන් සපයන ව්‍යාපාර සඳහා අදාළ නොවේ.

කොවිඩ්-19 වසංගතය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් ව්‍යාපාර සහ තනි පුද්ගලයින්ට ඉහත ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ණය පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා තම ණය අයදුම්පත් 2020 අගෝස්තු 31 දක්වා අදාළ බැංකු වෙත භාරදිය හැකිය.

The post ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් ව්‍යාපාර සඳහා රුපියල් බිලියන 60ක් කාරක ප්‍රාග්ධන ණය ලෙස අනුමත කරයි appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka