රක්ෂණ භාර අරමුදලේ රු. බිලියනයක් ඉක්මවූ ප්‍රතිරක්ෂණ කොන්ත්‍රාත්තු J.B. Boda සහ සමාගමට

ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය රක්ෂණ ව්‍යාපාරය සඳහා අනිවාර්ය 30%ක ප්‍රතිරක්ෂණ ආවරණයක් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල මඟින් ලබා දෙනු ලබයි. එසේම ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල විසින් ඒ සඳහා නැවත ප්‍රතිරක්ෂණ ආවරණයක් (Retrocession) පිළිගත් ප්‍රතිරක්ෂණකරුවන්/ ප්‍රතිරක්ෂණ තැරැව්කරුවන් වෙතින් ලබා ගනී. ඒ අනුව 2020/2021 වර්ෂය සඳහා එකී නැවත ප්‍රතිරක්ෂණ ආවරණය ලබාගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී ලංසු කැඳවා ඇති අතර, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි අදාළ කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කළ දින සිට මාස 18ක කාලයක් සඳහා රුපියල් මිලියන 985.5ක මුළු පිරිවැයකට M/s J.B. Boda & Co (S) Pte. Ltd. (ප්‍රධාන ප්‍රතිරක්ෂණකරු – M/s Everest Reinsurance Company) වෙත නැවත ප්‍රතිරක්ෂණාවරණය ප්‍රදානය කිරීම පිණිස මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍ය වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

මේ අතර ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය රක්ෂණ සමාගම් සඳහා වැඩවර්ජන, කැරැලි කෝලාහල, මහජන කැළඹීම් සහ ත්‍රස්තවාදී අරමුදල සඳහා රක්ෂණාවරණයක් ලබා දෙනු ලබන අතර, ඒ රක්ෂණාවරණය සඳහා නැවත ප්‍රතිරක්ෂණාවරණයක් පිළිගත් ප්‍රතිරක්ෂණකරුවන්/ප්‍රතිරක්ෂණ තැරැව්කරුවන් වෙතින් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල විසින් ලබා ගනී. ඒ අනුව 2020/2021 වර්ෂය සඳහා එකී ප්‍රතිරක්ෂණ ආවරණය ලබාගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර තරගකාරි ලංසු කැඳවා ඇති අතර, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි අදාළ කොන්ත්‍රාත්තුව, කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කළ දින සිට මාස 18ක කාලයක් සඳහා ප්‍රති රක්ෂණාවරණය රුපියල් මිලියන 116.39ක මුළු පිරිවැයකට සීමාසහිත M/s J.B. Boda & Co (S) Pte. Ltd. (ප්‍රධාන ප්‍රතිරක්ෂණකරු – M/s Chaucer Syndicate 1084) වෙත ප්‍රදානය කිරීම සඳහා මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍ය වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව ද අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

The post රක්ෂණ භාර අරමුදලේ රු. බිලියනයක් ඉක්මවූ ප්‍රතිරක්ෂණ කොන්ත්‍රාත්තු J.B. Boda සහ සමාගමට appeared first on Adaderana Biz Sinhala | Sri Lanka Business News.

Source From biz.adaderana
Author: Biz Editor
#SriLanka #News #lka